Economia circular

Inici / El plàstic / Economia circular

E.CIRCULAR
Preguntas frecuentes (FAQs)

L’economia circular té com a objectiu principal preservar el valor dels productes, components i materials durant el major temps possible dins de l’economia. D’aquesta manera, està orientada a l’assoliment de sistemes de producció i consum més eficients, gràcies a cicles continus i regeneratius. Així s’aconsegueix reduir el consum de matèries primeres i energia, i la generació de residus i emissions en els processos productius. L’aplicació de l’economia circular requereix un canvi de visió tant empresarial com territorial i individual, repensant la manera de produir i consumir.

A Europa només s’aprofita el 5% del valor original dels materials i energia utilitzats, la qual cosa posa de manifest la necessitat d’implementar estratègies d’economia circular, particularment davant del fet que els recursos disponibles són limitats. En aquest context, el Paquet d’Economia Circular de la Comissió Europea impulsa estratègies d’economia circular de manera transversal, amb l’objectiu final de reforçar la competitivitat i resiliència de l’economia europea.

L’economia circular és una estratègia que té per objectiu reduir tant l’entrada dels materials verges com la producció de deixalles, tancant els «bucles» o fluxos econòmics i ecològics dels recursos. L’anàlisi dels fluxos físics de recursos prové de l’escola de pensament de l’ecologia industrial en la qual els fluxos materials són de dos tipus, nutrients biològics, dissenyats per reintroduir-se a la biosfera sense incidents tècnics, nutrients els quals estan dissenyats per circular amb alta qualitat en el sistema de producció però no tornen a la biosfera.

El model econòmic lineal del plàstic seguia la via de fabricar, usar i rebutjar. En canvi, en el model d’economia circular, els elements fabricats en plàstic s’han de servir el major temps possible, extreure’n el màxim valor mentre estan en ús, i després recuperar-los, bé per la seva reutilització o convertint-los en matèria primera per a nous productes . Com a resultat, una economia circular significa també una forma de millorar la competitivitat i l’eficiència de recursos.

Actualment els processos de reutilització del plàstic poden incloure diversos tipus de processos:

    • Reciclatge mecànic: el reciclatge mecànic del plàstic és el processament dels residus plàstics per convertir-los en matèries primeres o productes secundaris sense canviar significativament l’estructura química del material. En principi, tots els tipus de termoplàstics es poden reciclar mecànicament gairebé sense deteriorar la qualitat.
    • Reciclatge de matèries primeres: el reciclatge de matèries primeres (o reciclatge químic) és un procés que canvia l’estructura química del residu plàstic, convertint-lo en molècules més petites que es poden utilitzar per a noves reaccions químiques.
    • Recuperació d’energia: la recuperació d’energia és una alternativa valuosa per a les fraccions de residus riques en plàstic que no es poden reciclar de forma sostenible. Per a aquests plàstics, la solució més eficient és la recuperació d’energia. Aquesta recuperació es produeix en plantes modernes de cogeneració (recuperació combinada de calor i energia) utilitzen residus plàstics juntament amb altres materials d’elevada aportació calorífica.

En el següent enllaç es pot consultar l’informe elaborat per Plastics Europe:  The Circular Economy for Plastics – A European Overview.

www.plasticseurope.org/en/resources/publications/1899-circular-economy-plastics-european-overview

Aquest document ofereix una visió general europea de la producció de plàstics, la transformació en peces i productes, la recollida i el tractament de residus, inclòs el reciclatge. També aborda la producció de reciclats i el seu ús en diferents aplicacions.

Contacte amb l'empresa

Captcha Code