Comunicat | Inscripció al nou impost de plàstic no reciclat

Comunicat | Inscripció al nou impost de plàstic no reciclat

Des de l’1 de desembre de 2022 aquells fabricants, adquiridors intracomunitaris i representants d’adquiridors intracomunitaris o importadors que estiguin obligats a inscriure’s en el registre territorial de l’impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzable podran sol·licitar la seva inscripció. L’oficina gestora notificarà al sol·licitant l’acord d’inscripció acompanyat de la targeta acreditativa que inclourà el codi d’identificació del plàstic (CIP) i permetrà identificar-se de cara a la gestió de l’Impost Especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzable.


Més informació sobre la inscripció en el Registre Territorial durant el mes de desembre de 2022

Des de l’1 de desembre de 2022, aquells que estiguin obligats a inscriure’s en el registre territorial de l’impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables podran sol·licitar la seva inscripció.


1. Obligats a inscriure’s

1.1. Els fabricants de productes objecte de l’impost en el registre territorial de l’oficina gestora d’impostos especials on radiqui l’establiment on exerceixin la seva activitat.

1.2. Els adquirents intracomunitaris de productes objecte de l’impost  en el registre territorial de l’oficina gestora d’impostos especials on radiqui el seu domicili fiscal. S’exceptuen d’aquesta obligació els que realitzin adquisicions intracomunitàries en les quals el pes total de plàstic no reciclat no excedeixi de 5 quilograms en un mes natural.

1.3. Els representants dels adquirents intracomunitaris no establerts en territori espanyol en el registre territorial de l’oficina gestora d’impostos especials on radiqui el seu domicili fiscal.

1.4. Els representants dels importadors no establerts en territori espanyol en el registre territorial de l’oficina gestora d’impostos  especials on radiqui el seu domicili fiscal quan els representats tinguin obligacions tributàries relacionades amb l’impost  davant l’Administració Tributària espanyola diferents de les derivades de la liquidació de l’impost.


2. Documentació a aportar per fer la inscripció

2.1. Sol·licitud d’inscripció.

2.2. Documentació acreditativa de la representació quan l’obligat actuï mitjançant representant.

2.3. Identificació i descripció de l’establiment en el qual els fabricants desenvolupin l’activitat.

2.4. Indicació de l’epígraf de l’Impost sobre Activitats Econòmiques que li correspon.


3. Tramitació de la inscripció

3.1. Els obligats sol·licitaran la seva inscripció a través de la Seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

3.2. L’oficina gestora competent tramitarà l’oportú expedient i acordarà la inscripció en el registre territorial de l’impost.

3.3. L’oficina gestora notificarà al sol·licitant l’acord d’inscripció  acompanyat de la targeta acreditativa de la inscripció

que inclourà el codi d’identificació del plàstic (CIP) que constarà de tretze caràcters.

3.4. Els caràcters vuitè i novè del codi d’identificació del plàstic  (CIP) identifiquessin l’activitat:

– Els caràcters FP identificaran els contribuents per fabricar productes objecte de l’impost.
– Els caràcters AP identificaran els contribuents per realitzar adquisicions intracomunitàries de productes objecte de l’impost.
– Els caràcters RP identificaran els representants de contribuents no establerts en territori espanyol.

3.5. L’acord d’inscripció tindrà efecte des de l’entrada en vigor de l’impost, el pròxim 1 de gener de 2023.
T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code