Informe sobre l'Estructura de Costos en el Sector Químic

Informe sobre l’Estructura de Costos en el Sector Químic

Informe sobre l'Estructura de Costos en el Sector Químic

Primer Informe sobre l’Estructura de Costos del Sector Químic, elaborat a partir de les dades públiques proporcionades per l’INE a través de l’Estadística Estructural d’Empreses del Sector Industrial, publicada anualment. L’objectiu essencial d’aquest informe és que cada empresa pugui realitzar un benchmark individual dels paràmetres del seu compte de resultats i de l’estructura de costos respecte al del conjunt de les empreses que operen en el seu mateix subsector.

Abast de l’Informe

Es presenten les dades agregades i individualitzades del conjunt dels sectors i subsectors dels CNAE 20 (Indústria Química) i CNAE 21 (indústria Farmacèutica) fins a quatre dígits. Les dades agregades tenen un valor limitat, ja que es detecten divergències substancials entre cada subsector.

Dades Anuals de 2019

Les dades expressades es refereixen al tancament de l’exercici 2019, últims disponibles. Aquesta previst que aquest informe s’elabori anualment.

Estructura de les dades

Tant per a cadascun dels subsectors químics com per a cadascuna de les seves agregacions, es presenten les següents dades:

  • Compte de Resultats (Compte de Pèrdues i Guanys, EBITDA, Resultats d’Explotació)
  • Estructura dels Costos Bàsics d’Explotació (Matèries primeres i Mercaderies, Despeses de Personal, Serveis Exteriors, Tributs)
  • Anàlisi dels Serveis Exteriors (I+D+i, arrendaments, reparacions, serveis professionals, transport, assegurances, serveis bancaris, publicitat, subministraments…)
  • Annex de Compte de Resultats detallada
  • Annex de Costos Bàsics d’Explotació detallada
T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code