La DGT resol diferents qüestions sobre el nou impost especial sobre envasos de plàstic no reutilitzables

La DGT resol diferents qüestions sobre el nou impost especial sobre envasos de plàstic no reutilitzables

Des de l’1 de gener de 2023 resulta exigible el nou impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables el subjecte passiu del qual són els fabricants, importadors i adquirents intracomunitaris d’aquests productes. Davant aquesta nova obligació impositiva, diferents empreses afectades han plantejat a la DGT diferents qüestions que han estat buidades per aquest centre directiu en 18 consultes que van ser emeses durant el mes de gener passat de 2023 i que s’han publicat recentment.

 • Unió de làmines, la incorporació de tintes i tallat (V0006-23). La qüestió que resol el Centre Directiu és la plantejada per una empresa que adquireix bobines de pel·lícula plàstica a la qual aplica tintes i vernissos a fi d’incloure dibuixos i colors obtenint una bobina tintada, i que posteriorment sotmet a un procés de tall, per a la seva adequació a l’envasament que realitza el seu client. L’òrgan consultiu entén que el contribuent de l’impost és el fabricant de bobines estant obligat a repercutir la quota de l’impost a l’adquirent.
 • Planta envasadora (V0008-23). Una empresa espanyola envasadora d’aliments compra envasos de plàstic no reutilitzables a una empresa fabricadora d’envasos, també espanyola. Posteriorment, embeni els productes envasats a diversos clients. L’empresa envasadora no és contribuent de l’impost, perquè adquireix els envasos directament al fabricador, que és el que per aplicació del referit article 76.1 es constitueix en contribuent de l’impost. L’adquirent dels productes alimentaris envasats, per tant, pot requerir de l’empresa envasadora tal informació, cosa que presumiblement farà quan prevegi sol·licitar una posterior devolució. L’empresa envasadora, per part seva, obtindrà aquesta informació dels esments que han de constar en la factura que rebés en el seu moment per l’adquisició dels envasos.
 • Adquisició intracomunitària de productes protegits per envasos de plàstic (V0009-23). Una societat dedicada a la fabricació de cables per al que adquireix intracomunitàriament i importa matèries primeres. Aquestes matèries primeres venen protegides per envasos de plàstic que acaben gestionats com a residus en territori espanyol. Els envasos de plàstic no reutilitzable sobre els quals versa la consulta, atès que estan dissenyats per a contenir, protegir, distribuir i presentar la mercaderia, tenen la consideració d’envàs a l’efecte d’aquest impost i, per tant, estan inclosos en l’àmbit objectiu d’aquest, sent irrellevant que l’objecte de la compra siguin els envasos o el producte que és contingut, protegit i presentat mitjançant l’envàs. La societat consultant tindrà la consideració de contribuent de l’impost per la realització de les adquisicions intracomunitàries i importacions dels envasos.
 • Càpsules de cafè (V0010-23). Els envasos de plàstic no reutilitzable són els que estan dissenyats per a contenir, protegir, distribuir i presentar la mercaderia, tindrien la consideració d’envàs a l’efecte d’aquest impost. No obstant això, sempre que es tracti de càpsules de cafè que s’eliminen amb el cafè usat li resultarà d’aplicació l’excepció continguda en l’article 68 de la llei: “tret que aquests articles formin part integrant d’un producte i siguin necessaris per a contenir, sustentar o preservar aquest producte durant tota la seva vida útil i tots els seus elements estiguin destinats a ser usats, consumits o eliminats conjuntament”.
 • Plàstic biodegradable (V0013-23). El plàstic biodegradable és un tipus de plàstic dels definits en l’article 2.o) de Llei 7/2022, de 8 d’abril, i per tant la referència al plàstic en l’article 68 de la Llei 7/2022, de 8 d’abril inclou al plàstic biodegradable. En conclusió, els productes definits en l’article 68.1 de la Llei 7/2022, de 8 d’abril elaborats amb plàstic biodegradable estan en l’àmbit objectiu de l’impost.
 • Bosses d’escombraries, film per a conservar i bosses de congelació (V0016-23). Les bosses d’escombraries que es venen en els comerços com a article acabat per a ús domèstic, s’utilitza per a contenir i manipular, no mercaderies, sinó residus, entesos aquests, a partir del que es disposa en l’article 2.a) de la LRSCEC, com a substàncies i objectes que el seu posseïdor rebutja. No encaixaria, per tant, en la definició d’envàs de l’article 2.m) de la llei, per la qual cosa no està inclòs en l’àmbit objectiu de l’impost. En relació amb el film per a conservar que s’embeni en els comerços com a article acabat per a ús domèstic, té la consideració d’envàs a l’efecte de l’article 68.1.a) de la llei sent irrellevant que estiguin destinats a un ús domèstic o no, perquè la llei, en nom d’una major objectivitat, no fa cap consideració al tipus d’ús que es doni al producte. Quant a les bosses de congelació que es venen en els comerços com a article acabat per a ús domèstic, aquest producte també està inclòs en l’àmbit objectiu de l’impost, si compleix amb les condicions de no reutilitzable.
 • Budell artificial d’embotits (V0017-23, V0021-23 i V0025-23). El budell artificial en estar dissenyada per a contenir, protegir, manipular, distribuir i presentar mercaderies (en aquest cas, l’embotit) i no resultar-li d’aplicació els criteris excloents de la definició d’envàs, forma part de l’àmbit objectiu de l’Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables.
 • Adquisició intracomunitària de budells sintètics de plàstics (V0019-23). Els budells plàstics són subministrats als fabricants d’embotits dins del sector alimentari, els qui emboteixen els seus productes per a la seva posterior cocció i així obtenir el producte final. El budell artificial en estar dissenyada per a contenir, protegir, manipular, distribuir i presentar mercaderies (en aquest cas, l’embotit) i no resultar-li d’aplicació els criteris excloents de la definició d’envàs, forma part de l’àmbit objectiu de l’Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. L’adquirent comunitari té la consideració de contribuent havent d’ingressar la quota de l’impost.
 • Globus, embolcalls o pells per a embotits, embolcalls retràctils per a carn fresca o congelada i les “interleavers” (V0020-23). Els embolcalls o pells per a salsitxes o embotits, els embolcalls retràctils per a carn fresca o congelada i les “interleavers” en estar dissenyades per a contenir, protegir, manipular, distribuir i presentar mercaderies i no resultar-li d’aplicació els criteris excloents de la definició d’envàs, per la qual cosa formen part de l’àmbit objectiu de l’Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables, no vaig agafar els globus amb finalitat decorativa o utilitzats com a joguina per als nens.
 • Rosca de Tancament d’envàs (V0022-23). Una entitat dedicada a l’envasament de begudes en bric que per a executar aquesta funció tanquen els envasos amb un tap, ja format, i fabriquen, a partir de gransa, la rosca del tancament. La rosca de plàstic, que permet el tancament de l’envàs, forma part de l’àmbit objectiu de l’impost i l’elaboració d’un producte objecte d’aquest Impost dona lloc a la realització del fet imposable conforme a l’article 72.1 de la Llei. Per consegüent, serà contribuent de l’impost conforme a l’article 76 de la Llei.
 • Gransa de polietilè, colorants i concentrats (V0023-23). Una empresa dedicada a fabricació i comercialització de productes lactis que per a realitzar aquesta activitat fabrica ampolles a partir de gransa de polietilè i de diversos colorants o concentrats, blanc i negre, que contenen plàstic i que es barregen amb la gransa de polietilè durant el procés d’extrusió de les ampolles. La gransa de polietilè i els colorants o concentrats als quals es refereix el consultant no són productes semielaborats, i per tant no estan inclosos en l’àmbit objectiu de l’impost. En canvi, les ampolles obtingudes sí que queden incloses en l’àmbit objectiu de l’Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables, a l’ésser un envàs en el sentit de l’article 68.1.a) i l’activitat que realitza és la de fabricació atès que obté productes subjectes a l’impost a partir d’altres productes que no ho estan, com es desprèn de la definició de l’article 71.1.b) de la Llei. Els colorants o concentrats emprats abans que existeixi un producte subjecte a l’impost són part de la matèria primera necessària per a l’obtenció dels envasos.
 • Fabricació d’envasos destinats a mostres per a anàlisis (V0024-23 i V0026-23). Empresa que fabrica envasos de plàstic estèrils i asèptics d’un sol ús per a la recollida de mostres per a l’anàlisi in vitro d’orina, femta i esputs i legionel·losis i salmonel·losis. Un envàs per a ser-ho ha d’estar destinat a contenir, protegir, manipular, distribuir i presentar mercaderies, i atès que les mostres per a l’anàlisi in vitro d’orina, femta i esputs i legionel·losis i salmonel·losis no són mercaderies, els productes objecte de consulta no tenen la consideració d’envasos a l’efecte de l’Impost especial sobre envasos de plàstic no reutilitzables, per la qual cosa no estan subjectes a aquest impost.
 • Escuma de poliestirè per a equips electrònics (V0076-23). La fabricació d’embalatges d’escuma de poliestirè per a protecció d’equips electrònics, són objecte de l’impost i, per consegüent, el fabricant realitza el fet imposable de fabricació i, per tant, ostentarà la condició de contribuent d’acord amb el regulat en l’article 76 de la Llei, i subjecte a totes les obligacions que comporta tal condició.
 • Acreditació d’envasos de polipropilè reutilitzables (V0077-23): Una societat l’activitat principal de la qual és la importació de FIBC Bags (denominades també com Big-Bags). Són envasos, amb capacitats de 500 a 1500 kg, fets de Polipropilè que per les seves característiques tècniques poden estar preparats per a reutilitzar-se diverses vegades o per a un sol ús segons ho sol·liciti el client. El centre consultiu considera que tindran la condició de reutilitzables quan hagin estat concebuts, dissenyats i comercialitzats per a realitzar múltiples circuits o rotacions al llarg del seu cicle de vida, o per a ser emplenats o reutilitzats amb la mateixa fi per al qual van ser dissenyats. Els contribuents de l’impost podran acreditar aquesta condició mitjançant qualsevol mitjà de prova admissible en dret, inclosa la corresponent certificació emesa per l’entitat acreditada a aquest efecte a l’empara de la norma “UNE-EN 13429:2005 Envasos i embalatges. Reutilització” emès per una entitat acreditada per a això.
 • Producte exportat retornat a l’exportador (V0078-23): Un article exportat que és posteriorment retornat, suposa una importació en l’àmbit territorial d’aplicació de l’impost, donant lloc a la realització del fet imposable conforme a l’apartat 1 de l’article 72 de la Llei.
T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code