Convocatòria oberta – Curs tècnic superior d’extrusió de plàstics

Convocatòria oberta – Curs tècnic superior d’extrusió de plàstics

El domini de les plantes d’extrusió es basa sobretot en l’experiència i el forma de treballar que s’utilitza des de la posada en funcionament inicial de les línies de producció. Si a aquesta experiència se li afegeix el coneixement dels fonaments de la tècnica i es facilita als tècnics d’eines de càlcul que permeten dissenyar millor la forma de treballar de manera objectiva. D’aquesta manera s’aconseguirà:

 • Millorar la productivitat.
 • Reduir els temps de canvis de producció.
 • Obtenir una qualitat d’extrusió més estable.
 • Establir la taxa de producció el més a prop possible d’un òptim “argumentat”.
 • Treballar amb dimensions òptimes d’extrusió per aconseguir una producció amb mínimes degradacions de material, optimitzant el binomi qualitat-economia.

En aquest curs, a més d’aprendre coneixements teòrics, l’alumne treballarà amb simuladors de laboratori i models de màquines, que li permetran conèixer a través de la pràctica la influència de diferents paràmetres de les extrusores en el resultat final de la producció.

És aconsellable que els interessats en aquest curs tinguin un coneixement bàsic d’excel, ja que els participants disposaran d’una sèrie de fulls d’excel que els permetrà calcular l’extrusió, eines i material.

Destinataris

 • Persona de planta amb responsabilitat en el funcionament de les línies d’extrusió.
 • Personal d’oficines tècniques, qualitat, que sense ser responsables de la producció, estiguin involucrats encara que sigui indirectament en la producció, economia i qualitat del producte d’extrusió.
 • Personal tècnic que vulgui, no sols entendre el que és una línia d’extrusió, sinó que vulgui conèixer la fenomenologia que ocórrer en la línia i els models que la regeixen i conidcionen.

Objectius

 • En finalitzar el curs l’alumne coneixerà les propietats de la matèria primera que determinen la qualitat de l’extrusió.
 • Disposarà d’eines que li permetran extrapolar les propietats de l’extrusora i els materials a les condicions de treball.
 • Comprendrà com es converteix la gransa en fos dins de l’extrusora.
 • Disposarà de sistemes de càlcul que li permetran estimar condicions de treball en les tres etapes de l’extrusora i preveure quins paràmetres són essencials en aquest procés de transformació.
 • Disposarà de sistemes senzills de càlcul per estimar condicions de treball del capçal – filera per alguns perfils simples.
 • Comprendrà la diferència de funcionament d’un caragol simple amb un caragol twin. Podrà corregir paràmetres de funcionament de línia amb mètode i lògica.

Continguts

Unitat 1: Introducció a l’extrusió.

1.1 Components de línia, funcionalitats i característiques.

1.2 Materials, la seva procedència, obtenció i tipus.

1.3 Materials semicristalins i amorfs. Estructura i propietats característiques.

Unitat2: Propietats que condicionen el procés.

2.1 Densitat, volum específic.

2.2 Propietats tèrmiques.

2.3 Casos pràctics d’utilització de propietats tèrmiques.

2.4 Viscositat.

2.5 Obtenció de les corbes de viscositat amb un reòmetre capil·lar.

2.6 Obtenció de models viscosos a partir de les dades viscositat-velocitat de cisalla. (Full excel)

2.7 Aplicaicó a la caiguda de pressió en un capçal. (Full excel).

Unitat 3: Cambra i clavaguera (caragol) d’una extrusora.

3.1 Estructura cambra i clavegueram (caragol).

3.2 Mesurament de cotes bàsiques en un caragol i càlcul de la resta de dimensions. (Full excel)

3.3 Descripció dels components mecànics i elèctric d’una línia d’extrusió.

Unitat 4: Etapes de la plastificació

4.1 Zona de tremuja. (Full excel)

4.2 Zona de transport. (Full excel)

4.3 Zona de compressió-fusió. (Full excel)

4.4 Zona de barreja – homogeneïtzació. (Full excel)

Unitat 5: Capçals d’extrusió

5.1 Estructura de capçals d’extrusió.

5.2 Principis de disseny dels capçals d’extrusió.

Unitat 6: Defectes tipus en l’extrusió i la seva correcció.

6.1 “Trouble shooting” de línia.

Unitat 7: caragols twin

7.1 Introducció als caragols twin.

7.2 Composició d’elements modulars en grups twin.

7.3 Variació de les formes d’emplenament en caragols twin.

7.4 Paràmetres geomètrics i càlcul de taxa de producció. (Full excel)

REQUISIT DEL CURS

Aquest curs tindrà dues videoconferències amb el tutor (aproximadament 45′) per realitzar exemples pràctics i resoldre dubtes. Aquestes videoconferències tindran caràcter obligatori per a superar el curs. Hi haurà diverses dates i horaris per a donar resposta a totes les necessitats dels alumnes.

Preu: 450€

Associats 15% de descompte

Inscriu-te

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code