Impost sobre el plàstic: denegació de la devolució per part de l’AEAT

Impost sobre el plàstic: denegació de la devolució per part de l’AEAT

Des de l’1 de gener de 2023, està en vigor l’Impost Especial sobre Envasos de Plàstic no Reutilitzables (IEPNR), que grava la fabricació, importació o adquisició intracomunitària d’envasos no reutilitzables que continguin plàstic. La normativa que regula l’IEPNR es troba tant a la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular (LRSC), com a l’Ordre HFP/1314/2002, de 28 de desembre, on s’aproven els models de l’impost, els quals són el 592 i l’A22.

Una de les qüestions que està generant controvèrsia amb l’Administració Tributària (AEAT) és la possibilitat de sol·licitar la devolució de l’impost per part dels adquirents, no contribuents, de productes gravats amb l’IEPNR que són enviats fora del territori d’aplicació (TAI).

Segons l’article 81 de la LRSC, els adquirents que no són contribuents tenen dret a sol·licitar la devolució de l’IEPNR pagat si acrediten l’enviament dels productes fora del TAI. Aquesta normativa ha estat objecte d’interpretació per part de la Direcció General de Tributs (DGT) a través de les seves resolucions vinculants V0873-23 i V0876-23. Segons aquestes resolucions, l’adquirent no contribuent pot sol·licitar la devolució de l’impost si assumeix la responsabilitat del transport dels productes enviats fora del TAI.

En conseqüència, l’AEAT està denegant algunes sol·licituds de devolució (mitjançant el model A22) presentades pels adquirents d’envasos de plàstic no reutilitzables enviats fora del territori d’aplicació de l’impost, especialment quan els adquirents no assumeixen la responsabilitat del transport, sinó que són els seus clients successius els responsables del transport internacional dels envasos.

Aquesta postura de l’AEAT pot considerar-se controvertida, ja que, segons el text literal de l’article 81 de la LRSC, només es requereix que els adquirents no contribuents acreditin l’enviament dels productes fora del TAI, sense imposar l’obligació d’assumir el transport.

Davant d’aquesta situació, és aconsellable que els adquirents explorin les alternatives disponibles per recuperar els imports pagats a títol de l’IEPNR, tant per adquisicions passades com futures.

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code