L’UNE publica un informe per ajudar les empreses a complir amb la nova Directiva d’informació de sostenibilitat.

L’UNE publica un informe per ajudar les empreses a complir amb la nova Directiva d’informació de sostenibilitat.

L’Associació Espanyola de Normalització, UNE, ha elaborat l’informe “Suport de les normes per a l’informe ESG” amb la finalitat d’ajudar les organitzacions espanyoles a complir amb les obligacions d’informe establertes per la Directiva d’Informació de Sostenibilitat Corporativa (CSRD) en els àmbits ambientals, socials i de bon govern. Aquest informe també té com a objectiu proporcionar suport a les entitats encarregades de verificar aquesta informació.

Les normes espanyoles UNE, les europees EN i les internacionals ISO i IEC es presenten com a eines facilitadores per al progrés de les organitzacions en els seus objectius ESG, alhora que els permeten millorar la solidesa i fiabilitat de les dades incloses als seus informes.

Incorporar l’ús i l’aliança amb aquestes normes com a part integral de l’informe ESG ofereix als inversors i parts interessades informació de sostenibilitat recolzada en una base sòlida i reconeguda. A més, simplifica la tasca dels verificadors i auditors d’aquesta informació.

Javier García, director general d’UNE, vicepresident d’ISO i membre del Consell d’Administració de CEN, destaca el paper crucial de les normes en els informes de sostenibilitat. Des de la normalització, s’estan implementant diverses accions per reforçar la confiança d’aquests informes i millorar la coherència amb altres obligacions en l’àmbit de la sostenibilitat.

García explica que una d’aquestes iniciatives implica establir acords de col·laboració entre les entitats que defineixen aquests marcs d’informe i els organismes de normalització europeus i internacionals. La col·laboració entre EFRAG i CEN-CENELEC, així com entre IFRS i ISO, facilita el reconeixement de les normes com a eines perquè les organitzacions avancin en assumptes ESG.

Aquest informe presenta una recopilació representativa de normes dins de l’àmbit ESG, amb la finalitat de fomentar que les organitzacions utilitzin aquestes normes com a suport pels seus informes i presentin informació basada en elles. A més, proporciona elements que raspallen aquest enfocament i destaca els beneficis tant per a les organitzacions que realitzen l’informe com per als responsables de verificar la informació de sostenibilitat proporcionada.

En particular, el document se centra principalment en normes dirigides a la mateixa organització. Aquestes normes faciliten el disseny d’estratègies, la definició de polítiques i la presa de decisions, sent aplicables de manera general a organitzacions de diverses mides, activitats i naturalesa, sigui pública o privada.

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code