Oberta la convocatòria de subvencions per a l’impuls de l’economia circular en el sector del plàstic

Oberta la convocatòria de subvencions per a l’impuls de l’economia circular en el sector del plàstic

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, a través de la Fundació Biodiversidad, ha publicat l’extracte de la Resolució de 20 de juny de 2024, que aprova la publicació de la convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l’impuls de l’economia circular en el sector del plàstic, en el marc del Component 12 “Política Industrial d’Espanya 2030” del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat amb fons europeus Next Generation. Aquests ajuts es regeixen per les bases reguladores de l’Ordre TED/167/2024, de 20 de febrer.  

Aquesta convocatòria té com a objecte donar suport a projectes que contribueixin de forma substancial a millorar la sostenibilitat i circularitat dels processos industrials i empresarials del sector del plàstic, millorant la competitivitat i innovació del teixit industrial en el marc d’una economia circular.  

Queden inclosos dins de la convocatòria els productes plàstics, els seus elements, components i productes intermedis amb un contingut mínim del 50% de polímers plàstics, així com els residus pre-consum i post-consum d’aquests.  

Queden exclosos de la convocatòria els productes i residus de cautxú, així com els projectes les actuacions dels quals puguin ser objecte de subvenció a través de la convocatòria de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l’impuls de l’economia circular en el sector del tèxtil, de la moda i confecció del calçat, ja que disposen d’una convocatòria específica.  

Els ajuts s’atorgaran en règim de concurrència competitiva.  

Actuacions subvencionables: 

Seran subvencionables les actuacions que redueixin el consum de matèries primeres verges, redueixin la generació de residus i/o millorin la gestió de residus, contribuint de forma substancial a la transició cap a una economia circular en una de les següents categories:  

  • Recerca i desenvolupament  
  • Digitalització per a innovar en matèria de processos i organització  
  • Increment del nivell de protecció mediambiental de l’entitat beneficiària receptora de l’ajut  
  • Millora de la gestió de residus procedents de tercers 

Entitats beneficiàries: 

Podran adquirir la condició d’entitats beneficiàries: 

  • Les persones de dret privat amb personalitat jurídica pròpia. No s’hi podran presentar sol·licituds les entitats sense ànim de lucre a excepció de les entitats d’economia social 
  • Les entitats d’economia social. Aquestes entitats no podran formar part del sector públic i hauran d’estar incorporades en el registre corresponent que els resulti aplicable segons la seva forma jurídica i l’àmbit de la seva activitat econòmica.  
  • Les agrupacions de les anteriors sempre que estiguin participades almenys per una Pime, una start-up o entitat d’economia social, sense necessitat que aquestes agrupacions disposin de personalitat jurídica pròpia. 

Dotació: 

La dotació màxima global de la convocatòria és de fins a 97.500.000 euros. L’import mínim dels ajuts concedits per projecte i entitat serà de 100.000 euros i el màxim de 10.000.000 euros.  

En el cas dels estudis de viabilitat i en els projectes de digitalització l’ajut màxim per projecte serà de 5.000.000 euros.  

Cap de les entitats beneficiàries podrà rebre més de 10.000.000 euros per convocatòria, independentment del nombre de projectes que executi en cada una d’elles.  

Per als projectes presentats per una agrupació d’import mínim a rebre per cada una de les entitats que la formin haurà de ser, com a mínim, de 100.000 euros.  

Termini de presentació de sol·licituds: 

El termini de presentació de sol·licituds serà de tres mesos des de l’endemà al de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOE (publicat el 25 de juny de 2024).  

Sol·licituds: 

La presentació de sol·licituds es farà telemàticament per l’entitat sol·licitant a través de la pàgina web de la Fundació Biodiversidad a través dels models i formularis habilitats. 


Pressupost: 97.500.000 euros | Termini: Tres mesos des de l’endemà al de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOE (publicat el 25 de juny de 2024).

Enllaços relacionats

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code