Posicionament del Consell de la UE sobre el reglament d’envasos i residus d’envasos

Posicionament del Consell de la UE sobre el reglament d’envasos i residus d’envasos

Davant del preocupant augment dels residus d’envasos a la Unió Europea (UE), que van arribar als 190 kg per persona el 2021 amb una previsió de creixement del 20% per al 2030, el Consell de la UE ha pres mesures decidides per abordar aquesta problemàtica. Amb la consciència de la necessitat de reduir i prevenir aquests residus, el Consell considera fonamental la implementació d’un nou reglament sobre envasos i residus d’envasos com una eina essencial per aconseguir una economia circular i una Europa climàticament neutra.

La proposta del Consell abraça tot el cicle de vida dels envasos i imposa requisits per garantir-ne la seguretat i sostenibilitat. Es destaca la necessitat que tots els envasos siguin reciclables, amb una atenció especial a la minimització de substàncies preocupants. A més, s’estableixen requisits d’etiquetatge per millorar la informació al consumidor. En línia amb la jerarquia de residus, la proposta pretén minimitzar la generació de residus d’envasos mitjançant objectius vinculants de reutilització, restriccions a certs envasos de sol ús i la demanda que els envasos utilitzats es minimitzin.

Un cop els envasos es converteixen en residus, la proposta busca assegurar-ne la recollida, classificació i reciclatge al més alt nivell possible. S’estableixen criteris per als sistemes de responsabilitat ampliada del productor i disposicions sobre la gestió de residus, proporcionant als estats membres la flexibilitat necessària per mantenir els sistemes existents en funcionament.

El Consell ha realitzat canvis importants a la proposta, assolint un equilibri entre l’ambició de reduir els residus i la flexibilitat per a la seva implementació pels estats membres. S’ha mantingut l’àmbit integral de la proposta, que inclou tots els envasos i residus d’envasos, independentment del material i origen. També s’han reforçat els requisits per a les substàncies contingudes en els envasos i s’ha insistit en informes sobre substàncies preocupants.

Quant a la reciclabilitat, el Consell ha ajustat la proposta per considerar els envasos com a reciclables quan estiguin dissenyats per al reciclatge i quan els residus puguin ser recollits, classificats i reciclats a escala a partir del 2035.

La proposta aborda també els envasos compostables, destacant que les bossetes de te i les etiquetes adhesives de fruites i verdures haurien de ser compostables. S’introdueix la possibilitat que els estats membres puguin exigir la compostabilitat d’altres envasos en condicions específiques.

Pel que fa als objectius, la proposta estableix metes per a la reducció de residus d’envasos basades en les quantitats del 2018: 5% per al 2030, 10% per al 2035 i 15% per al 2040, subjectes a revisió per part de la Comissió. També es dona als estats membres la possibilitat d’establir mesures de prevenció de residus que superin aquests objectius.

S’introdueixen objectius específics de reutilització i recàrrega per a diversos tipus d’envasos, amb la possibilitat que els operadors econòmics formin consorcis per complir amb els objectius de reutilització de begudes.

Pel que fa als sistemes de devolució de dipòsits (DRS), s’estableix que per al 2029, els estats membres han de garantir la recollida selectiva del 90% de les ampolles de plàstic i envasos metàl·lics de begudes de sol ús mitjançant DRS. Es fixen requisits mínims per als DRS, amb algunes excepcions per a sistemes existents que aconsegueixin l’objectiu del 90% el 2029.

A més, s’introdueixen restriccions a certs formats d’envasos, com els de plàstic de sol ús per a fruites i verdures, aliments i begudes, condiments i salses en el sector HORECA, així com productes cosmètics i de tocador en el sector de l’allotjament.

El Consell ha proporcionat més aclariments sobre l’etiquetatge d’envasos, garantint que els consumidors estiguin informats sobre la composició material i la correcta eliminació. També es mantenen la majoria de les obligacions proposades per la Comissió per als operadors econòmics i s’afegeix reforç a les responsabilitats dels proveïdors de serveis logístics.

El termini d’aplicació del reglament s’estén a 18 mesos després de la seva entrada en vigor. Aquest enfocament general servirà com a base per a les negociacions amb el Parlament Europeu abans de l’adopció formal de la legislació.

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code