Propostes de millora per al Reglament d’Envasos i Residus d’Envasos

Propostes de millora per al Reglament d’Envasos i Residus d’Envasos

Les associacions empresarials vinculades al sector de l’envàs manifesten el seu ferm compromís per impulsar l’economia circular a Europa. Amb l’objectiu de garantir que, a l’horitzó del 2030, segons les directrius de la Unió Europea, tots els envasos introduïts al mercat siguin reciclables i els seus residus gestionats de manera adequada.

En aquesta línia, les organitzacions que integren la cadena de valor de l’envàs presenten tres propostes de mesures tècniques, amb l’esperança que siguin incorporades a l’última fase del procés legislatiu del Reglament d’Envasos i Residus d’Envasos, que va iniciar-se el 5 de febrer.

El sector considera que aquestes mesures no només afavoririen la certesa jurídica, sinó que també contribuirien a reforçar l’aspecte mediambiental de l’economia i la societat europees. Les tres propostes per a la millora del reglament són les següents:

 1. Promoure una major harmonització a escala europea per a un mercat únic:

  Una harmonització que equipari tots els estats de la UE, no només serà més justa, sinó que també demostrarà ser més eficient i sostenible. En aquest sentit, una legislació harmonitzada no només elimina barreres a la lliure circulació de béns, sinó que també comporta beneficis mediambientals mitjançant la reducció dels costos operatius i administratius.

  És del tot inacceptable tenir requisits i normatives nacionals diferents en matèria d’envasament per a les empreses europees. Les empreses espanyoles del sector demanen que els objectius del Reglament siguin compartits i no susceptibles de ser modificats pels estats membres, amb l’objectiu de proporcionar una major certesa.

  En aquest context, el sector de l’envasament espanyol expressa la seva preocupació respecte a determinats aspectes de l’orientació general del Consell de la UE, que actualment permet als estats membres introduir requisits nacionals. Això es fa especialment palesa en qüestions com el sistema de dipòsit i devolució, els requisits d’etiquetatge nacional per als plans de responsabilitat ampliada del productor, o la possibilitat de regular les excepcions a la prohibició d’ús de determinats envasos per a fruites i hortalisses.
 2. Anàlisi del cicle de vida en els envasos reutilitzables:

  Una de les estratègies per aconseguir la circularitat dels envasos és la reutilització, tot i que cal tenir present el cicle de vida complet de l’envàs. Donat que els envasos tenen una primera funció crucial de garantir la seguretat dels productes, la seva qualitat i el seu transport, la cadena de valor dels envasos demana la consideració d’almenys dos mecanismes d’anàlisi abans d’imposar un sistema de reutilització.

  A més a més, és imperatiu tenir en compte la diversitat de models de distribució que coexisteixen a Europa i les repercussions de la implementació de sistemes de recollida i reutilització en la mobilitat, la contaminació urbana i l’ús de l’aigua.

  Des de l’àmbit espanyol, és essencial considerar la importància del transport d’aliments i altres productes sense elaborar, els quals també requereixen envasos i, sovint, no poden ser reutilitzables. Com a mínim, s’hauria de fer una anàlisi del seu ús i valorar amb criteris tècnics les excepcions dels envasos destinats al transport.

  A més a més, les empreses del sector suggereixen la contemplació d’exempcions als objectius de reutilització per als envasos d’un sol ús, sempre que puguin demostrar un millor comportament ambiental, tenint en compte aspectes com l’Anàlisi de Cicle de Vida. A més, es planteja la possibilitat que els objectius de reutilització per a les begudes també es compleixin mitjançant la pràctica de “refill” (ompliment).
 3. Restriccions d’envasos: envasos d’agrupació i altres prohibicions:

  El tercer punt que la cadena de valor de l’envàs destaca és l’article 22, que versa sobre la prohibició de determinats tipus d’envasos. Cada tipus d’envàs exerceix un paper crucial, de manera que qualsevol restricció a la comercialització de certes varietats d’envasos ha de prendre en consideració la funció específica de l’envàs, així com la disponibilitat d’alternatives i l’impacte econòmic i ambiental associat a la seva restricció.

  Una de les funcions primordials de l’envàs és facilitar el transport i la manipulació en totes les etapes de la distribució. L’article 22, juntament amb l’article 26 sobre la reutilització, ha esdevingut un dels aspectes més destacats des d’un punt de vista polític i menys enfocat des de la perspectiva tècnica. Aquesta situació genera inquietud entre les empreses, les quals esperen precisió i mesures pràctiques.

  Per aquest motiu, la cadena de l’envàs considera essencial mantenir inalterat el punt 1 de l’Annex V de l’article 22 de la proposta del Reglament de la Comissió. Aquest punt permet l’agrupació d’envasos en casos específics on es fa servir per presentar productes conjuntament, millorant la logística i la comoditat per al client final, atès el seu patró de consum (ampolles, pots, llaunes, pots, terrines i paquets).

  Fruites i hortalisses

  També consideren urgent definir i col·laborar amb el sector en la proposta que inclou limitacions específiques per a l’envasament de les fruites i hortalisses. El sector opina que aquesta iniciativa s’està duent a terme de manera discriminatòria, desproporcionada i contraproduent per a un sector tan rellevant. Finalment, entenen que el futur reglament de la UE hauria d’impedir que la normativa estatal introdueixi aquest tipus de limitacions. Especialment, tenint en compte que, en molts casos, no existeixen alternatives desenvolupades a escala, es proposa modificar la redacció de l’article 22 per preveure un període transitori més llarg amb l’objectiu de millorar la circularitat dels formats d’envasament esmentats a l’Annex V i/o desenvolupar alternatives a escala, preveient així mateix les opcions alternatives.
T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code